انتخاب رشته رایگان

همایون نژاد جهانتیغ

رتبه قبولی کنکور : 56، رشته‌ی دکترای عمومی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه قبولی کنکور : 56، رشته‌ی دکترای عمومی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران