انتخاب رشته رایگان

آرش علی دوستی شهرکی

رتبه قبولی کنکور : 75، رشته‌ی دکترای عمومی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه قبولی کنکور : 75، رشته‌ی دکترای عمومی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران