انتخاب رشته رایگان

محسن ضیایی کوپایی

رتبه قبولی کنکور : 140، رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهشتی

رتبه قبولی کنکور : 140، رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهشتی