انتخاب رشته رایگان

سامان رستم بیگی

رتبه قبولی کنکور : 191، رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رتبه قبولی کنکور : 191، رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی