انتخاب رشته رایگان

پریا پیدایش

رتبه قبولی کنکور : 210، رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رتبه قبولی کنکور : 210، رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی