انتخاب رشته رایگان

امیر محمد یاسایی مهرجردی

رتبه قبولی کنکور : 187، رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه قبولی کنکور : 187، رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران