انتخاب رشته رایگان

سید مرتضی نیکزادیان

رتبه قبولی کنکور : 82، رشته‌ی دکترای عمومی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه قبولی کنکور : 82، رشته‌ی دکترای عمومی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران