انتخاب رشته رایگان

احسان صادقی

رتبه قبولی کنکور : 169، رشته‌ی دکترای عمومی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه قبولی کنکور : 169، رشته‌ی دکترای عمومی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران