انتخاب رشته رایگان

سید محمد حاج سید نصر اله

رتبه قبولی کنکور : 446، رشته‌ی دکترای عمومی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه قبولی کنکور : 446، رشته‌ی دکترای عمومی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران