انتخاب رشته رایگان

نیما رضوانی

رتبه قبولی کنکور : 631، رشته دکترای حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

رتبه قبولی کنکور : 631، رشته دکترای حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد