انتخاب رشته رایگان

آرزو قلچ خانی


رتبه قبولی کنکور : 21، رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی