انتخاب رشته رایگان

کیوان رمضانی


رتبه قبولی کنکور : 602، رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی