انتخاب رشته رایگان

احسان مختاری

رتبه قبولی کنکور : 18، رشته‌ی دکترای عمومی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه قبولی کنکور : 18، رشته‌ی دکترای عمومی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران