انتخاب رشته رایگان

فرزاد پورقاضی

رشته‌ی دکترای عمومی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 رشته‌ی دکترای عمومی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران