انتخاب رشته رایگان

علی احمدی

رتبه قبولی کنکور : 22، رشته‌ی دکترای عمومی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه قبولی کنکور : 22، رشته‌ی دکترای عمومی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران