انتخاب رشته رایگان

پذیرفته شدگان آزمون سراسری ۸۸ - گروه تجربی

سهمیه

ادبیات

عربی

معارف

زبان

زمینشناسی

ریاضی

زیست شناسی

فیزیک

شیمی

رتبهی کل در سهمی

رتبهی کل در کشور

نمرهی کل

رشته/ شهر قبولی

1

84

 

84

65.4

60

56

78.9

81.4

83.4

82

36

76

12412

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی –تهران

1

53.4

 

70.7

68

54.7

60

75.6

79.4

77.8

73.4

107

216

11925

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی- شیراز

1

70.7

 

76

72

42.7

21.4

52.3

77.4

68.9

77.2

337

 

795

11258

داروسازی دانشگاه علوم پزشکی- مشهد

1

62.7

 

30.7

64

60

45.4

58.9

74.7

57.8

44.8

531

1356

10943

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان- رشت

1

60

 

66.7

76

46.7

26.7

43.4

84

47.8

64.8

728

1877

10730

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران- ساری

1

57.4

 

44

61.4

42.7

41.4

37.8

53.4

45.6

44.8

1162

3288

10394

مهندسی کشاورزی- دانشگاه علوم و صنایع غذایی

1

70.7

 

57.4

65.4

37.4

38.7

33.4

68

38.9

48.6

1368

4021

10257

زیستشناسی دانشگاه تهران

1

53.4

44

68

25.4

29.

22.3

70.7

38.9

57.2

1711

1541

10071

روانشناسی دانشگاه فردوسی- مشهد

2

74.4

100

89.4

50.7

72

75.6

97.4

91.2

83.9

6

 

12

13270

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی –تهران

2

65.4

69.4

65.4

68

50.7

77.8

92

82.3

76.2

65

142

12122

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران

2

60

65.4

58.7

68

50.7

60

78.7

68.9

69.6

224

483

11518

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2

57.4

68

69.4

62.7

49.4

58.9

73.4

46.7

63.9

442

913

11179

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت

2

50.7

56

73.4

49.4

38.7

48.9

78

64.5

66.7

664

1341

10953

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- تهران

2

40

72.4

76

53.4

41.4

40

68

62.3

60

960

1968

10700

داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2

53.4

50.7

36

68

33.4

41.2

73.4

52.3

63.9

1647

3361

10374

فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

3

70.7

85.4

78.7

65.4

49.4

65.6

92.7

85.6

75.3

7

103

12288

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3

46.7

40

73.4

53.4

58.7

28.9

66

50

64.8

168

1512

 

10880

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

3

52

48

64

41.4

42.7

40

72.7

63.4

60

367

2713

10515

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3

46.7

46.7

54.7

32

33.4

42.3

73.4

42.3

66.7

514

3375

10371

علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد

3

58.7

58.7

54.7

29.4

25.4

44.5

69.4

55.6

35.3

716

4289

10209

علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3

33.4

42.7

25.4

24

37.4

26.7

65.4

43.4

45.8

1494

7656

9737

مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

3

25.4

33.4

38.7

34.7

22.7

41.2

58

44.5

46.7

1877

9176

9580

آموزش و پرورش ابتدایی شیراز- شهید رجایی

 
ارتباط مستقیم با تیم مشاوره رضا یزدانی و دریافت برنامه ۱۲۰ روزه
09128571006 - 09128576710 - 09128576703
09128571003 - 09128576704 - 09128579893
09128576761 - 09128576763