انتخاب رشته رایگان

آمار و اطلاعات کنکور سراسری 89

منبع: پیک سنجش 701 و 702)

در آزمون سراسری 89، در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، 277787 نفر شرکت کردهاند که از این تعداد، 119887 نفر (16/43 درصد) زن و 157900 نفر (84/56 درصد) مرد بودهاند.
 
در این آزمون همچنین در گروه آزمایشی علوم تجربی، 409284 نفر شرکت کردهاند که از این تعداد، 284237 نفر (45/69 درصد) زن و 125047 نفر (5/30 درصد) مرد بودهاند. همچنین در آزمون سراسری 89، 392172 نفر در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت کردهاند که از این تعداد، 251464 نفر (12/64 درصد) زن و 140708 نفر (88/35 درصد) مرد بودهاند. در این آزمون همچنین در گروه آزمایشی هنر، 44577 نفر شرکت کردهاند که از این تعداد ، 30828 نفر (16/69 درصد) زن و 13749 نفر (84/30 درصد) مرد بودهاند. همچنین در گروه آزمایشی زبان خارجی آزمون سراسری 89، 122402 نفر شرکت کردهاند که از این تعداد، 82905 نفر (73/67 درصد) زن و 39497 نفر (27/32 درصد) مرد بودهاند. اکنون به تعداد پذیرفتهشدگان در آزمون سراسری 89، نگاهی میاندازیم و به تفکیک گروههای پنج گانهی آزمایشی، آنها را شرح میدهیم. در مجموع، تعداد 172576 نفر در تمام رشتههای گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی سراسری 89 پذیرفته شدهاند که از این تعداد، 78656 نفر (58/45 درصد) زن و 93920 نفر (42/54 درصد) مرد بودهاند. همچنین تعداد 137759 نفر در رشتههای گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری 89 پذیرفته شدهاند که از این تعداد، 102018 نفر (04/74 درصد) زن و 35777 نفر (96/25 درصد ) مرد بودهاند. تعداد 185799 نفر نیز در رشتههای گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری 89 پذیرفته شدهاند که از این تعداد، 126965 نفر (33/68 درصد) زن و 58834 نفر (67/31 درصد) مرد بودهاند.
 
این آمارها حاکی از آن است که تعداد 4559 نفر در رشتههای گروه آزمایشی هنر آزمون سراسری 89 پذیرفته شدهاند که از این تعداد، 2559 نفر (07/78 درصد ) زن و 1000 نفر (93/21 درصد) مرد بودهاند. همچنین در گروه آزمایشی زبانهای خارجی آزمون سراسری 89، تعداد 16339 نفر پذیرفته شدهاند که از این تعداد، 12562 نفر (88/76درصد) زن و 3777 نفر (12/23 درصد) مرد بودهاند. در مجموع، در آزمون سراسری 89، تعداد 517068 نفر پذیرفته شدهاند که از این تعداد، 323760 نفر (61/62 درصد) زن و 193308 نفر (39/37 درصد) مرد بودهاند.

در مجموع، 38/23 درصد از کل پذیرفتهشدگان آزمون سراسری 89 را داوطلبان گروه ازمایشی علوم ریاضی و فنی، 65/26 درصد را داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی، 93/35 درصد را داوطلبان علوم انسانی، 88/0 درصد را داوطلبان گروه آزمایشی هنر و سرانجام 16/3 درصد را داوطلبان گروه آزمایشی زبانهای خارجی تشکیل دادهاند.

 
جدول شماره (1) وضعیت شرکت­ کنندگان (حاضرین در جلسه) آزمون سراسری 89 

جنس

گروه

زن

مرد

کل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

علوم ریاضی
 و فنی

119887

16/43

157900

84/56

277787

29/22

علوم تجربی

284237

45/69

125047

55/30

409284

84/32

علوم انسانی

251464

12/64

140708

88/35

392172

47/31

هنر

30828

16/69

13749

84/30

44577

58/3

زبان­های خارجی

82905

73/67

39497

27/32

122402

82/9

کل

769321

73/61

476901

27/38

1246222

00/100

 

جدول شماره (2) وضعیت پذیرفته ­شدگان آزمون سراسری 89

جنس

گروه

زن

مرد

کل

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

علوم ریاضی و فنی

78656

58/45

93920

42/54

172576

38/33

علوم تجربی

102018

04/74

35777

96/25

137795

65/26

علوم انسانی

126965

33/68

58834

67/31

185799

93/35

هنر

3559

07/78

1000

93/21

4559

88/0

زبانهای خارجی

12562

88/76

3777

12/23

16339

16/3

کل

323760

61/62

193308

39/37

517068

00/100

 

آمار شرکتکنندگان و پذیرفتهشدگان در آزمون سراسری 89 نشان میدهد که تقریباً بین تعداد زن و مرد در این آزمون، تعادل خاصی برقرار است؛ یعنی همان گونه که 73/61 درصد از شرکتکنندگان در این آزمون را زنان و 27/38 درصد بقیه را مردان به خود اختصاص دادهاند، آمار پذیرفتهشدگان در این آزمون نیز با اندکی اختلاف، با تعداد شرکتکنندگان زن و مرد از این لحاظ تناسب دارد؛ بدین معنی که 61/62 درصد از پذیرفتهشدگان در آزمون سراسری 89 را زنان و 39/37 درصد بقیه را مردان تشکیل دادهاند که بیانگر یک تعادل نسبی بین دو گروه شرکتکننده و پذیرفته شده در این آزمون است؛ یعنی زنان شرکتکننده در آزمون سراسری 89، تنها 88/0 درصد بیش از مردان در تناسب با تعدادشان، در این آزمون پذیرفته شدهاند؛ هر چند اگر بخواهیم به تفکیک گروههای پنج گانهی آزمایشی این وضعیت را بررسی کنیم، مشاهده خواهیم کرد که در مجموع، زنان شرکتکننده در هر پنج گروه آزمایشی آزمون سراسری 89، در مقایسه به نسبتشان، درصد بیشتری از تعداد پذیرفتهشدگان در این آزمون را به خود اختصاص دادهاند؛ بدین ترتیب که زنان شرکتکننده در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی آزمون سراسری 89، 16/43 درصد کل این افراد بودهاند، اما 58/45 درصد از تعداد کل افراد پذیرفته شده در این آزمون را به خود اختصاص دادهاند؛ یعنی زنان 42/2 درصد بیشتر از مردان شرکتکننده، در تناسب با تعدادشان در این آزمون پذیرفته شدهاند.
 
همچنین 45/69 درصد از افراد شرکتکننده در گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری 89 را زنان به خود اختصاص دادهاند، در حالی که زنان پذیرفته شده در این گروه آزمایشی، 04/74 درصد از کل تعداد پذیرفتهشدگان در این آزمون بودهاند؛ یعنی زنان 59/4 درصد بیشتر از مردان شرکتکننده در تناسب با تعدادشان در این آزمون پذیرفته شدهاند. 12/64 درصد از افراد شرکتکننده در گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری 89 را زنان به خود اختصاص دادهاند. اما زنان پذیرفته شده در این آزمون، 33/68 درصد از کل پذیرفتهشدگان بودهاند؛ یعنی زنان 21/4 درصد بیشتر از مردان شرکت کننده، در تناسب با تعدادشان در این آزمون پذیرفته شدهاند. همچنین 16/69 درصد از افراد شرکت کننده در گروه آزمایشی هنر آزمون سراسری 89 را زنان تشکیل دادهاند، در حالی که زنان پذیرفته شده در این آزمون، 07/78 درصد از کل پذیرفتهشدگان را به خود اختصاص دادهاند؛ یعنی زنان 91/8 درصد بیشتر از مردان شرکتکننده، در تناسب با تعدادشان در این آزمون پذیرفتهشدهاند و سرانجام، 73/67 درصد از شرکتکنندگان در گروه آزمایشی زبانهای خارجی آزمون سراسری 89 را زنان به خود اختصاص دادهاند، اما در مجموع از تعداد کل پذیرفتهشدگان در این آزمون، 88/76 درصد را زنان تشکیل دادهاند؛ یعنی زنان 15/9 درصد بیشتر از مردان شرکتکننده، در تناسب با تعدادشان در این آزمون پذیرفته شدهاند. آمار شرکتکنندگان و پذیرفتهشدگان در آزمون سراسری 89 همچنین حکایت از آن دارد که از مجموع 1246222 نفر شرکتکننده در این آزمون، تعداد 517068 نفر در یکی از رشتههای دانشگاهی پذیرفته شدهاند؛ یعنی به طور متوسط از هر 41/2 نفر، 1 نفر در آزمون سراسری 89 پذیرفتهشده است.
 
در گروههای پنجگانه آزمایشی این آمار به قرار ذیل است:در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی از مجموع 277787 نفر شرکتکننده در این گروه آزمایشی، تعداد 172576 نفر در یکی از رشتههای دانشگاهی پذیرفته شدهاند؛ یعنی به طور متوسط از هر 61/1 نفر شرکتکننده در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 89، 1 نفر در این آزمون پذیرفته شده است. در گروه آزمایشی علوم تجربی نیز از مجموع 409284 نفر شرکتکننده در این گروه آزمایشی، تعداد 137795 نفر در یکی از رشتههای دانشگاهی پذیرفته شدهاند؛ به عبارت دیگر، به طور متوسط از هر 97/2 نفر شرکتکننده در گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری 89، 1 نفر در این آزمون پذیرفته شده است. همچنین در گروه آزمایشی علوم انسانی از مجموع 392172 نفر شرکتکننده در این گروه آزمایشی، تعداد 185799 نفر در یکی از رشتههای دانشگاهی پذیرفته شدهاند؛ به عبارت دیگر، به طور متوسط از هر 11/2 نفر شرکت کننده در گروه آزمایشی علوم انسانی در آزمون سراسری 89، 1 نفر در این آزمون پذیرفته شده است. در گروه آزمایشی هنر نیز از مجموع 44577 نفر شرکتکننده در این گروه آزمایشی، تعداد 4559 نفر در یکی از رشتههای دانشگاهی پذیرفته شدهاند؛ به بیان دیگر، به طور متوسط از هر 78/9 نفر شرکتکننده در گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری 89، 1 نفر در این آزمون پذیرفته شده است. همچنین در گروه آزمایشی زبانهای خارجی از مجموع 122402 نفر شرکتکننده در این گروه آزمایشی، تعداد 16339 نفر در یکی از رشتههای دانشگاهی پذیرفته شدهاند؛ به سخن دیگر، از هر 49/7 نفر شرکتکننده در گروه آزمایشی زبانهای خارجی در آزمون سراسری 89، 1 نفر در این آزمون پذیرفته شده است.
 
در نتیجه، مشاهده میشود که در آزمون سراسری 89، احتمال پذیرفته شدن در این آزمون برای داوطلبان شرکتکننده در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی بیشتر از داوطلبان سایر گروههای آزمایشی بوده است و پس از آن، به ترتیب، داوطلبان شرکتکننده در گروههای آزمایشی علوم انسانی، علوم تجربی، زبانهای خارجی و هنر در ردههای بعدی از جهت احتمال قبولی در این آزمون قرار گرفتهاند.

نکتهی قابل یادآوری آن است کهدر آمار پذیرفتهشدگان در آزمون سراسری 89 که در این یادداشت از آن استفاده شده است، تعداد پذیرفتهشدگان در برخی از رشتههای نیمهمتمرکز یا دارای شرایط خاص که تاکنون نتایج آنان هنوز اعلام نشده، لحاظ نگردیده است؛ هر چند تعداد پذیرفتهشدگان در پارهای از رشتههای نیمهمتمرکز یا دارای شرایط خاص که تاکنون نتایج آنها مشخص نشده، آنقدر گسترده نیست که بتواند در این آمار کلی مؤثر باشد و اعداد و ارقام مربوط به آن را در حد معناداری جابهجا کند.

در مجموع میتوان امیدوار بود که با رشد قابل توجه ظرفیت پذیرش رشتههای دانشگاهی در دورههای روزانه، شبانه، پیامنور، غیرانتفاعی و ...، هر ساله در مقایسه با سال قبل از آن، امکان و شانس قبولی داوطلبان در گروه پنج گانهی آزمایشی بیشتر شود و به موازات آن، شاهد ارتقاء کیفی بار علمی پذیرفتهشدگان و فارغالتحصیلان باشیم؛ همچنان که به نظر میرسد، علاقهی داوطلبان به کسب تحصیلات عالی و تلاش مضاعف آنان برای پذیرفته شدن در رشته یا رشتههای مورد نظر خود در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، خوشبختانه در این زمینه حرف اول را میزند

ارتباط مستقیم با تیم مشاوره رضا یزدانی و دریافت برنامه ۱۲۰ روزه
09128571006 - 09128576710 - 09128576703
09128571003 - 09128576704 - 09128579893
09128576761 - 09128576763