انتخاب رشته رایگان

ذیرفته‌شدگان آزمون سراسری 87 - گروه انسانی

منطقه 1

رتبه در سهمیه

رتبهی کشوری

تراز کل

ادبیات

عربی

بینش

زبان

ریاضی

اقتصاد

ادبیات اختصاصی

عربی اختصاصی

تاریخ و جغرافی 

علوم اجتماعی

 فلسفه و منطق

 روانشناسی

روانشناسی - روانشناسی بالینی - دانشگاه تهران

23

28

11230

80

89.4

84

80

38.4

91.2

87.8

86.7

95.6

 80

89.4 

100 

روانشناسی - روانشناسی بالینی - دانشگاه علامه طباطبایی تهران

25

32

12186

84

94.7

9 4.7

94.7

75

84.5

86.7

80

77.8

73.4 

84 

 93.4

حقوق - دانشگاه شیراز

68

106

11750

74.7

92

68

40

50

86.7

82.3

83.4

55.6

75 

 94.7

 100

حقوق - دانشگاه شهید بهشتی تهران

74

113

11721

81.4

77.4

78.7

73.4

40

62.3

92.3

83.4

88.9

88.4 

 74.7

88.4 

حقوق - دانشگاه اصفهان

77

120

11684

80

92

65.4

48

53.4

44.5

91.2

100

60

60 

 85.4

58.4

حقوق - دانشگاه علامه طباطبایی تهران

140

264

11276

65.4

73.4

60

73.4

28.4

51.2

74.5

100

60

88.4 

 85.4

80 

علومارتباطات اجتماعی - دانشگاه تهران         

144

251

11273

62.7

66.7

70.7

58.7

41.7

68.9

70

76.7

72.3

86.7 

 89.4

 100

روانشناسیروانشناسی و کودکان استثنائی - دانشگاه شهید بهشتی تهران

152

265

11241

52

64

69.4

69.4

13.4

82.3

83.4

81.7

82.3

66.7 

92 

100

روانشناسی بالینی - دانشگاه الزهرا(س) تهران

164

291

11179

70.7

73.4

72

62.7

31.7

84.5

74.5

86.7

45.6

73.4

84 

100 

 

 

منطقه 2

رتبه در سهمیه

رتبهی کشوری

تراز کل

ادبیات

عربی

بینش

زبان

ریاضی

اقتصاد

ادبیات اختصاصی

عربی اختصاصی 

تاریخ وجغرافی

علوم اجتماعی

فلسفه و منطق

 روانشناسی

روانشناسی - روانشناسی بالینی - دانشگاه علامه طباطباییی تهران

87

254

11260

84

85.4

70.7

45.4

55

86.7

68.9

80

40

76.7

84 

81.7 

روانشناسی - روانشناسی بالینی - دانشگاه تهران

97

283

11197

81.4

70.7

84

54.7

0

91.2

75.6

73.4

92.3

95 

84 

100 

حقوق - شیراز

101

301

11168

80

72

58.7

50.7

15

77.8

82.3

80

77.8

73.4 

89.4 

93.4 

حقوق - شهید بهشتی- تهران

119

352

11076

68

69.4

72

36

18.4

91.2

72.3

68.4

68.9

86.7 

94.7 

88.4 

حقوق - اصفهان

132

386

11.2

76

78.7

86.7

46.7

13.4

100

65.6

86.7

47.8

81.7 

84 

93.4

معارف اسلامی و حقوق (حقوق خصوصی و حقوق جزا) - دانشگاه شهید باهنر کرمان

147

419

10976

64

100

65.4

60

25

33.4

54.5

93.4

68.9

76.7

94.7 

86.7 

حقوق - دانشگاه علامه طباطبایی تهران

152

436

10959

77.4

58.7

70.7

53.4

28.4

60

71.2

86.7

74.5

66.7 

84 

81.7 

 روانشناسی - روانشناسی بالینی - دانشگاه شیراز

177

511

10864

46.7

48

73.4

32

15

91.2

56.7

18.4

87.8

100 

89.4 

93.4

باستان شناسی - دانشگاه تهران

239

659

10708

70.7

77.4

53.4

86.7

6.7

66.7

75.6

85

84.5

63.4

84

 78.4

حقوق - دانشگاه تهران

 261

 712

10663

 69.4

48

58.7

 53.4

 20

 68.9

 65.6

 63.4

 73.4

 80

 89.4

 93.4

 

منطقه 3

رتبه در سهمیه

رتبهی کشوری

تراز کل

ادبیات

عربی

بینش

زبان

ریاضی

اقتصاد

ادبیات اختصاصی

عربی اختصاصی 

تاریخ وجغرافی

علوم اجتماعی

فلسفه و منطق

 روانشناسی

حقوق - اصفهان

31

334

11109

73.4

73.4

64

45.4

21.7

73.4

72.3

76.7

82.3

76.7

90.7

 93.4

معارف اسلامی و حقوق (حقوق خصوصی و حقوق جزا) - دانشگاه شهید باهنر کرمان

132

945

10473

54.7

77.4

65.4

26.7

31.7

66.7

63.4

90

37.8

50

78.7

88.4 

حقوق - شیراز

147

1026

10426

72

58.7

72

54.7

1.7

86.7

63.4

66.7

84.5

93.4 

82.7

76.7 

حقوق - دانشگاه علامه طباطبایی تهران

192

1281

10269

52

62.7

66.7

49.4

23.4

42.3

60

71.7

68.9

68.4 

84

83.4 

روانشناسی - روانشناسی بالینی - دانشگاه علامه طباطبایی تهران

198

1315

10252

56

61.4

48

60

33.4

77.8

60

38.4

44.5

60

94.7

86.7

حقوق-دانشگاه شهید بهشتی تهران

247

1488

10174

64

65.4

61.4

49.4

33.4

71.2

70

70

45.6

46.7

68 

61.7 

حقوق - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

306

1685

10087

60

32

66.7

61.4

20

60

64.5

71.7

36.7

61.4

77.4 

81.7 

زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه تهران

314

1732

10067

65.4

56

77.4

21.4

15

48.9

76.7

38.4

82.3

70 

73.4 

76.7

حقوق - دانشگاه کاشان

320

1770

10054

62.7

56

57.4

34.7

18.4

73.4

73.4

61.7

33.4

65

76

63.4

روانشناسی بالینی - دانشگاه شیراز

 366

1963

9972

45.4 

54.7

72

28

75.6

78.9

55

70

73.4

73.4

95

مدیریت بازرگانی - دانشگاه تهران

 373

1992 

9961 

60 

 69.4

72 

11.7

84.5 

66.7 

45 

62.3 

75 

77.4 

 88.4

حقوق - دانشگاه تهران

 378

2005 

9953 

50.7

 48

37.4

24 

 5

 73.4

 50

 86.7

 68.9

 80

 84

 86.7

 
ارتباط مستقیم با تیم مشاوره رضا یزدانی و دریافت برنامه ۱۲۰ روزه
09128571006 - 09128576710 - 09128576703
09128571003 - 09128576704 - 09128579893
09128576761 - 09128576763