انتخاب رشته رایگان

پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری 87 - گروه تجربی

منطقه 1

رتبه در سهمیه

رتبهی کشوری

تراز کل

ادبیات

عربی

بینش

زبان

زمین شناسی

ریاضی

زیست شناسی 

فیزیک

شیمی

دندانپزشکیعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شیراز

62 

111 

11935 

96 

86.7 

61.4 

 66.7

25.4 

80.5 

88 

 90

89.6 

دندانپزشکی - علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی اصفهان

80 

155 

 11795

 74.7

78.7 

66.7 

 80

32.2 

 97.4

81.2 

 92.4

پزشکی - علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شیراز

 113

215 

11630 

 66.7

 85.4

69.4 

86.7 

13.4 

51.2 

97.4 

 77.8

 82

پزشکی - علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران

 163

 318

11409 

70.7 

72 

 84

53.4 

62.1 

 89.4

73.4 

91.5 

داروسازی - علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران

 760

1825 

 10363

58.7 

42.7 

68 

78.7 

30.7 

38 

82.7 

54.5 

84.8 

زیست شناسی علوم سلولی ملکولی - تهران

 913

 2209

 10233

 68

 56

 68

 78.7

 36

 43.7

 78.7

57.8 

 70.5

فیزیوتراپی - علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی اصفهان

 1040

2569 

 10122

 82.7

 86.7

 61.4

 60

 8

 26.5

 78

 54.5

 68.6

پزشکی - علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی اردبیل

 1118

 2761

 10068

 77.4

 36

 68

 69.4

 8

 36.7

 70.7

 67.8

 75.3

 

 

منطقه 2

رتبه در سهمیه

رتبهی کشوری

تراز کل

ادبیات

عربی

بینش

زبان

زمین شناسی

ریاضی

زیست شناسی 

فیزیک

شیمی

دندانپزشکی - علوم پزشکی وخدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی -  تهران

143 

352 

 11376

 90.7

68 

 72

 60

2.7 

61 

92 

 72.3

81 

پزشکی - علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شیراز

345 

 785

10911 

 65.4

78.7 

49.4 

 81.4

12 

48.3 

86.7 

83.4 

 84.8

دندانپزشکی - علوم پزشکی و خدمات بهداشتیدرمانی تهران

422 

944 

 10786

 53.4

 57.4

 74.7

 66.7

 6.7

 71.3

78.7 

 83.4

 84.8

پزشکی - علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی اصفهان

 619

1163 

 10563

56 

65.4 

 80

74.7 

24 

 43.4

 82.7

84.5 

73.4 

علوم تغذیه - علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی -تهران

1606 

3415 

 9895

 73.4

 54.7

 65.4

 66.7

17.4 

 36.8

79.4 

63.4 

56.2 

دامپزشکی - تهران

 1658

 3553

 9865

 69.4

 56

 76

57.4 

 0

 46.7

 66

 62.3

 65.8

پزشکی - علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی اراک

 1739

 3738

 9825

 58.7

 78.7

 68

 50.7

 2.6-

 33.4

 78.7

 71.2

 57.2

علوم تغذیه - علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی اصفهان

 1774

 3798

 9814

60 

66.7 

 57.4

 44

 34.7

 28.9

 76

 60

 74.3

داروسازی - علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تبریز

 18.6

 3858

 9805

 65.4

 62.7

 68

 77.4

 26.7

 29.9

 80

 48.9

 60

بینایی سنجیعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید بهشتی-تهران

 1834

 3917

 9793

74.7 

 54.7

 44

 65.4

 8

 18.9

 78.7

 54.5

 76.2

 

منطقه 3

رتبه در سهمیه

رتبهی کشوری

تراز کل

ادبیات

عربی

بینش

زبان

زمین شناسی

ریاضی

زیست شناسی 

فیزیک

شیمی

دندانپزشکی - علوم پزشکی وخدمات بهداشتی- درمانی  اصفهان

41 

 499

11165

 65.4

81.4 

 62.7

49.4 

50.7 

 57.5

 84

82.3 

85.8 

دندانپزشکی - علوم پزشکی وخدمات بهداشتی- درمانی تبریز

 83

908 

1081 

76 

 73.4

 64

 60

20 

65.6 

74 

83.4 

 80

پزشکی - علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تبریز

195 

1687 

10426

74.7 

48 

53.4 

68 

1.4 

56.6 

78.7 

58.9 

81 

دندانپزشکی - علوم پزشکی وخدمات بهداشتی- درمانی یزد

279 

2358 

10187

70.7 

53.4 

64 

 58.7

 29.4

25.3 

86.7 

 57.8

74.3 

زیست شناسی سلولی ملکولی ژنتیک -اصفهان

844 

5332 

9827 

46.7 

 70.7

64 

 70.7

 0

 47.2

49.4 

 56.7

 76.2

پزشکی - علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران

 920

 5697

 9466

 74.7

 36

 36

 62.7

 1.4

 41.4

 72

 64.5

 53.4

علوم تغذیه - علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تبریز

 938

 5793

 9450

 45.4

 69.4

 77.4

 62.7

 4

 17.3

 70

 52.3

 70.5

پزشکی - علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی سمنان

 985

 6035

 9410

 66.7

 66.7

 46.7

 44

 10.7

44.9 

 76.7

 58.9

 42

شنوایی سنجی - علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  - درمانی تهران

 1056

6400 

 9357

 62.7

 28

 50.7

 45.4

 12

 41.4

 70

 38.9

 67.7

 
ارتباط مستقیم با تیم مشاوره رضا یزدانی و دریافت برنامه ۱۲۰ روزه
09128571006 - 09128576710 - 09128576703
09128571003 - 09128576704 - 09128579893
09128576761 - 09128576763