انتخاب رشته رایگان

پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری 87 - گروه ریاضی

منطقه 1

رتبه در
 سهمیه

رتبه
 
کشوری

تراز کل

ادبیات

عربی

بینش

زبان

ریاضی

فیزیک

شیمی 

مهندسی برق الکترونیک - قدرت - مخابرات - صنعتی شریف - تهران

57 

75 

12068 

78.7 

94.7 

81.4 

94.7 

80.7 

95.5 

88.3 

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار - صنعتی شریف  - تهران

 157

 223

 11497

 73.4

 89.4

90.7 

73.4 

78.8 

82.6 

88.3 

مهندسی فناوری اطلاعات- IT -صنعتی شریف تهران

276 

420 

11138 

74.7 

73.4 

57.4 

89.4 

71.6 

91.7 

77.2 

مهندسی شیمی طراحی فرایندهای صنایع نفت - اصفهان

 3249

 6251

 9168

 61.4

57.4 

68 

78.7 

27.3 

66.7 

74.69 

حسابداری - تهران

3511 

6842 

9091 

38.4 

64 

50.7 

73.4 

44.3 

77.3 

58.9 

مهندسی مکانیک طراحی جامدات - سمنان

3578 

6992 

9072 

77.4 

69.4 

77.4 

40 

44.3 

54.9 

43.2 

مهندسی مواد متالوژی صنعتی - شیراز

 3667

7185 

9047 

50.7 

64 

45.4 

100 

38.8 

56.9 

59.9 

 

 

منطقه 2

رتبه در سهمیه

رتبهی کشوری

تراز کل

ادبیات

عربی

بینش

زبان

ریاضی

فیزیک

شیمی

مهندسی هوا و فضا - صنعتی شریف تهران

 34

719 

10781

72 

80 

69.4

82.7

61.9 

81.1

86.3 

مهندسی فناوری اطلاعات- IT -صنعتی شریف تهران

53 

 963

10607

 72

94.7

66.7

86.7 

63.7 

76.6 

79.5 

مهندسی برق الکترونیک - قدرتکنترل - مخابرات - تهران

124 

2235 

9980 

610 

94. 

76 

78.7 

58.8 

68.2 

63.8 

مهندسی پلیمر صنایع پلیمر - صنعتی امیرکبیر - تهران

 149

 2574

9871 

50.7 

73.4

70. 

38.7 

47.9 

79.3 

80.4 

مهندسی کشاورزی آب - شهید چمران اهواز

3681 

29451 

7604 

53.4 

48 

32 

42.4 

20.7 

47.8 

44.2 

ریاضی محض - تبریز

4207 

32858 

4771 

70.7 

69. 

37. 

22.7 

12.2 

43.2 

40.2 

مهندسی کشاورزی مکانیک ماشین های کشاورزی - شیراز

4424 

34329 

 7416

 54.7

72 

30.7 

15.8 

52.3 

34.4 

ریاضی محض - شهید جمران اهواز

4468 

34677 

7403 

46.7 

 28

18.7

34.7 

9.1 

54.6 

64.8 

آمار - تبریز

4507 

34924 

7394 

64 

26. 

 40

 53.4

 17.6

 31.1

 42.2

 

 منطقه 3

رتبه در سهمیه

رتبهی کشوری

تراز کل

ادبیات

عربی

بینش

زبان

ریاضی

فیزیک

شیمی

مهندسی مکانیک - صنعتی شریف تهران

88 

294 

11352 

73.4 

78.7 

84

100 

69.1 

89.7 

84.4 

مهندسی کامپیوتر سخت افزار - نرم افزار-  تهران

208 

641 

10861 

 61.4

 94.7

 56

 89.4

 33.4

 80.8

 100

مهندسی برق الکترونیک - قدرت - کنترل - مخابرات - صنعتی امیر کبیر - تهران

 281

 869

 10672

 90.7

78.7 

74.7 

81.4 

58.8 

69 

81 

مهندسی صنایع - صنعتی شریف - تهران

366 

1076 

10527 

64 

68 

89.4 

84 

60 

87.5 

63.8

مهندسی کامپیوتر - سخت افزارصنعتی شریف - تهران

 392

 1159

 10471

 73.4

 32

 68

 89.4

 64.3

 79.3

80.4

مهندسی عمران عمران - شریف تهران

421 

1212 

10436 

76 

84 

76 

100 

50.4 

84.1 

65.7

علوم ریاضی - شریف تهران

 5475

 13379

 8477

 66.7

 48

 48

 41.4

 40.7

 47.5

51

باستان شناسی - تهران

 5490

 13412

 8475

 38.7

 37.4

 58.7

78.7

 26.7

 67.5

59.9

مهندسی کشاورزی مکانیک ماشین های کشاورزی - اصفهان

5723 

13958 

8434 

41.4 

61.4 

64 

86.7 

26.1 

 66

 48.1

 
ارتباط مستقیم با تیم مشاوره رضا یزدانی و دریافت برنامه ۱۲۰ روزه
09128571006 - 09128576710 - 09128576703
09128571003 - 09128576704 - 09128579893
09128576761 - 09128576763