انتخاب رشته رایگان

تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 88 -1

سازمان سنجش آموزش کشور به اطلاع داوطلبان عزیز آزمون سراسری سال 1388 میرساند که براساس مصوبهی پنجاه و چهارمین جلسهی کمیتهی مطالعه و برنامهریزی کنکور و در راستای اجرای طرح جدید نحوهی پذیرش و گزینش دانشجو (مصوب مجلس محترم شورای اسلامی)، سوابق تحصیلی برای دیپلمههای نظام جدید آموزش متوسطه (ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم معارف اسلامی) سالهای 1384، 1385، 1386 و 1387 که امتحانات آنان بهصورت کتبی و سراسری برگزار شده است، تا میزان 15% در گزینش نهایی اعمال خواهد شد. 

کلیات مصوبهی پنجاه و چهارمین جلسهی کمیتهی مطالعه و جداول تأثیر سوابق تحصیلی به شرح ذیل است:

1-نمرات ترازشدهی تحصیلی ملاک خواهد بود.

2-سوابق تحصیلی فقط برای فارغالتحصیلان سال سوم دبیرستان (دیپلم) ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم معارف اسلامی که در سالهای 1384، 1385، 1386 و 1387 امتحانات آنها بهصورت نهایی و کشوری برگزار شده است.

3-برای بقیه‌‌ی داوطلبان، 100% نمرهی آزمون ملاک گزینش خواهد بود.

4-داوطلبان، از نظر تأثیر سوابق تحصیلی، به دو دستهی تطابق و عدم تطابق نوع دیپلم با گروه آزمایشی ثبت‌‌نامی تقسیم میشوند که درصد تأثیر و ضرایب دروس، در بندهای 4-1 و 4-2 آورده شده است.
برای این داوطلبان، ضرایب سوابق تحصیلی به میزان 15% براساس جداول شمارهی (1) تا (4) در نمرهی کل نهایی آنان تأثیر خواهد داشت.

تبصره:تأثیر میزان 15% سوابق تحصیلی برای گروه آزمایشی علوم انسانی، براساس نمرات دروس موجود صورت خواهد گرفت.

4-2-عدم تطابق عنوان دیپلم با گروه آزمایشی

-تأثیر سوابق تحصیلی دیپلمههای غیرمرتبط با گروه آزمایشی، براساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون سراسری تا میزان 15% خواهد بود.

-میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلمهای غیرمرتبط برابر است با نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب به مواد آزمون گروههای آزمایشی مختلف با درنظر گرفتن ضرایب دروس در زیرگروههای مربوط.

-درصد تأثیر و ضرایب دروس مرتبط با مواد آزمون، به تفکیک نوع دیپلم و گروههای آزمایشی مختلف براساس جداول شمارههای (5) تا (11) خواهد بود.

4-1-تطابق عنوان دیپلم با گروه آزمایشی براساس جدول ذیل

- برای این داوطلبان، ضرایب سوابق تحصیلی به میزان 15% براساس جداول شمارهی (1) تا (4) در نمرهی کل نهایی آنان تأثیر خواهد داشت.

   

عنوان دیپلم

گروه آزمایشی

ریاضی فیزیک

علوم ریاضی و فنی

علوم تجربی

علوم تجربی

علوم انسانی

علوم انسانی

علوم معارف اسلامی

علوم انسانی

 

جدول شماره (1):   دیپلمریاضی فیزیک              گروه علوم ریاضی و فنی 

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروههای مختلف

تأثیر نمرات دروس دیپلم به میزان 15%

زیرگروه 1

زیرگروه 2

زیرگروه 3

4

4

4

میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3

2

2

2

عربی 3

3

3

3

تعلیمات دینی و قرآن 3

2

2

2

زبان خارجی 3

4

4

3

میانگین وزنی دروس جبر و احتمال، هندسه 2 و حسابان

3

3

2

فیزیک 3 و آزمایشگاه

2

3

3

شیمی 3 و آزمایشگاه

 

جدول شماره (2):     دیپلم علوم تجربی          گروه آزمایشی علوم تجربی

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروههای مختلف

تأثیر نمرات دروس دیپلم به میزان 15%

زیرگروه 1

زیرگروه 2

زیرگروه 3

زیرگروه 4

زیرگروه 5

4

4

4

4

4

میانگین وزنی دروس زبان فارسی 2 و ادبیات فارسی 2

2

2

2

2

2

عربی 3

3

3

3

3

3

تعلیمات دینی و قرآن 3

2

2

2

2

2

زبان خارجی 3

0

1

4

1

1

زمینشناسی

2

3

3

4

3

ریاضی 3

4

4

2

2

2

زیستشناسی 2 و آزمایشگاه

2

2

2

3

2

فیزیک 3 و آزمایشگاه

3

4

2

2

2

شیمی 3 و آزمایشگاه

 

 

 جدول شماره (3):   دیپلم علوم انسانی           گروه آزمایشی علوم انسانی

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروههای مختلف

تأثیر نمرات دروس دیپلم به میزان 15%

زیرگروه 1

زیرگروه 2

زیرگروه 3

زیرگروه 4

زیرگروه 5

4

4

4

4

4

زبان فارسی تخصصی

2

2

2

2

2

عربی 3 ویژه علوم انسانی

3

3

3

3

3

تعلیمات دینی و قرآن 3

2

2

2

2

2

زبان خارجی 3

4

2

2

2

2

میانگین وزنی دروس زبان فارسی تخصصی و آرایههای ادبی

1

1

1

3

1

میانگین وزنی دروس تاریخ ایران و جهان 2 و جغرافیا 2

1

3

2

2

3

جامعهشناسی 2

2

1

1

2

2

فلسفه و منطق

 

جدول شماره (4) :دیپلم علوم و معارف اسلامی               گروه آزمایشی علوم انسانی

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروههای مختلف

تأثیر نمرات دروس دیپلم به میزان 15%

زیرگروه 1

زیرگروه 2

زیرگروه 3

زیرگروه 4

زیرگروه 5

4

4

4

4

4

زبان فارسی تخصصی

2

2

2

2

2

عربی 3 ویژه علوم معارف

3

3

3

3

3

میانگین وزنی دروس اصول و عقاید 2، تفسیر و علوم قرآنی 2 و اخلاق 2

2

2

2

2

2

زبان خارجی 3

4

2

2

2

2

ادبیات فارسی تخصصی

1

1

1

3

1

تاریخ اسلام 2

1

3

2

2

3

جامعهشناسی 2

3

1

1

2

2

فلسفه و منطق

 

 

 

تبصره :تاثیر میزان 15% سوابق تحصیلی برای گروه آزمایشی علوم انسانی، بر اساس نمرات دروس موجود صورت خواهد گرفت.

4-2-عدم تطابق عنوان دیپلم با گروه آزمایشی

-تأثیر سوابق تحصیلی دیپلمههای غیرمرتبط با گروه آزمایشی، براساس دروس موجود متناسب با دروس آزمون سراسری تا میزان 15% خواهد بود.

-میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلمهای غیرمرتبط برابر است با نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب به مواد آزمون گروههای آزمایشی مختلف با درنظر گرفتن ضرایب دروس در زیرگروههای مربوط.

-درصد تأثیر و ضرایب دروس مرتبط با مواد آزمون، به تفکیک نوع دیپلم و گروههای آزمایشی مختلف براساس جداول شمارههای (5) تا (11) خواهد بود.

ارتباط مستقیم با تیم مشاوره رضا یزدانی و دریافت برنامه ۱۲۰ روزه
09128571006 - 09128576710 - 09128576703
09128571003 - 09128576704 - 09128579893
09128576761 - 09128576763