انتخاب رشته رایگان

تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری سال 88 -3

جدول شماره (9) :دیپلم علوم تجربی گروه آزمایشی علوم انسانی

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروههای مختلف

تأثیر نمرات دروس دیپلم

زیرگروه 1

زیرگروه 2

زیرگروه 3

زیرگروه 4

زیرگروه 5

4

4

4

4

4

میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3

2

2

2

2

2

عربی 3

3

3

3

3

3

تعلیمات دینی و قرآن 3

2

2

2

2

2

زبان خارجی 3

2

4

4

3

3

ریاضی 3

11/4

84/5

16/6

61/4

83/4

درصد تأثیر سوابق تحصیلی

89/95

16/94

84/93

39/95

17/95

درصد تأثیر نمرات آزمون سراسری

 

 

جدول شماره (10) :دیپلم علوم انسانی        گروه آزمایشی علوم تجربی

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروههای مختلف

تأثیر نمرات دروس دیپلم

زیرگروه 1

زیرگروه 2

زیرگروه 3

زیرگروه 4

زیرگروه 5

4

4

4

4

4

زبان فارسی تخصصی

2

2

2

2

2

عربی 3 ویژه علوم انسانی

3

3

3

3

3

تعلیمات دینی و قرآن 3

2

2

2

2

2

زبان خارجی 3

75/3

11/3

3/3

51/3

02/4

درصد تأثیر سوابق تحصیلی

25/96

89/96

7/96

49/96

98/95

درصد تأثیر نمرات آزمون سراسری

 

 

جدول شماره (11) :همه دیپلمها (ریاضی، تجربی،انسانی)          گروه آزمایشی هنر

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروههای مختلف

تأثیر نمرات دروس دیپلم

زیرگروه 1

زیرگروه 2

زیرگروه 3

زیرگروه 4

زیرگروه 5

4

4

4

4

4

میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 یا ادبیات فارسی 3

2

2

2

2

2

عربی 3

3

3

3

3

3

تعلیمات دینی و قرآن 3

2

2

2

2

2

زبان خارجی 3

1

3

1

1

1

میانگین دروس ریاضی و فیزیک برای دیپلمههای ریاضیفیزیک و علوم تجربی

2/4

35/5

77/4

2/4

46/4

درصد تأثیر سوابق تحصیلی

8/95

65/94

23/95

8/95

54/95

درصد تأثیر نمرات آزمون سراسری

 

 

جدول شماره (12) :همه دیپلمها (ریاضی، تجربی،انسانی)          گروه آزمایشی زبان

ضرایب دروس در آزمون سراسری در زیرگروههای مختلف

تأثیر نمرات دروس دیپلم

زیرگروه 1

زیرگروه 2

زیرگروه 3

زیرگروه 4

4

4

4

4

میانگین وزنی دروس زبان فارسی 3 و ادبیات فارسی 3 یا زبان فارسی تخصصی

2

2

2

2

عربی 3

3

3

3

3

تعلیمات دینی و قرآن 3

2

2

2

4

زبان خارجی 3

5

5

5

15

درصد تأثیر سوابق تحصیلی

95

95

95

85

درصد تأثیر نمرات آزمون سراسری

ارتباط مستقیم با تیم مشاوره رضا یزدانی و دریافت برنامه ۱۲۰ روزه
09128571006 - 09128576710 - 09128576703
09128571003 - 09128576704 - 09128579893
09128576761 - 09128576763