انتخاب رشته رایگان

زیرگروه‌های آزمایشی علوم ریاضی (گروه آزمایشی 1)

زیرگروههای

آزمایشی


مجموعه رشتههایی که دروس امتحانی آنها دارای ضرایب یکسان میباشند

زیر گروه 1


مهندسی برق (تمام گرایشها)، دبیر فنی برق (تمام گرایشها)، مهندسی دریا (تمام گرایشها)، مهندسی صنایع (تمام گرایشها)، مهندسی عمران (تمام گرایشها)، دبیر فنی عمران (تمام گرایشها)، مهندسی کامپیوتر (تمام گرایشها)، مهندسی رباتیک، مهندسی فناوری اطلاعات (IT)، مهندسی مکانیک (تمام گرایشها)، دبیر فنی مکانیک (تمام گرایشها)، مهندسی مواد (تمام گرایشها)، مهندسی نساجی (تمام گرایشها)، مهندسی هوا و فضا، مهندسی نگهداری هواپیما، هوانوردی (تمام گرایشها)، مراقبت پرواز، مهندسی معماری، کاردانی معماری، کاردانی معماری سنتی، ریاضی (تمام گرایشها)، دبیری ریاضی، فیزیک، دبیری فیزیک، آمار، کاردانی آمار، کاردانی علمی- کاربردی نرمافزار کامپیوتر، کاردانی علمی- کاربردی سختافزار کامپیوتر، کاردانی کامپیوتر (نرم افزار)، کاردانی کامپیوتر (سخت افزار)، علوم اقتصادی (گرایشهای اقتصاد نظری- اقتصاد صنعتی- اقتصاد پول و بانکداری)، تکنولوژی ماشینهای کشاورزی، مهندسی کشاورزی (تمام گرایشها)، مهندسی عمران روستایی، مهندسی دریایی، کاردان فنی الکترونیک صدا و سیما، کاردانی دریانوردی، معلم فنی مکانیک (تمام گرایشها)، مهندسی علمی- کاربردی مکانیک و برق و عمران (تمام گرایشها)، تعمیر و نگهداری هواپیما، کاردان فنی کشتی، کاردان فنی حفاری، کاردان فنی مکانیک (تأسیسات)، تکنولوژی آبیاری، کاردان فنی نساجی (تمام گرایشها)، معلم فنی معماری، مهندسی پزشکی (تمام گرایشها)، مهندسی بهرهبرداری راه آهن، مهندسی خط و ابنیه راه آهن، مهندسی جریه راه آهن، کارشناسی مدیریت (تمام گرایشها)، کارشناسی حسابداری (تمام گرایشها)، مدیریت و کمیسر دریایی، مدیریت و بازرگانی دریایی، کاردانی تسلیحات، کاردانی تکنیک خودروهای نظامی، علوم کامپیوتر، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد (تمام گرایشها)، معارف اسلامی و اقتصاد، معارف اسلامی و حقوق (تمام گرایشها)،معارف اسلامی و علوم سیاسی (تمام گرایشها)، معارف اسلامی و مدیریت (تمام گرایشها)، ادبیات و زبان عربی، معارف اسلامی و الهیات (گرایشهای فقه و اصول- فلسفه و کلام)، شهرسازی، دبیری تربیتبدنی و علوم ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، کارشناسی خبرنگاری (گرایشهای اقتصادی و علوم استراتژیکی)، علوم پایه نظامی، الهیات و معارف اسلامی (گرایشهای فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی)، الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث، کارشناسی مدیریت امور بانکی، مدیریت بیمه، مدیریت فرهنگی هنری، امور گمرکی، کاردانی امور گمرکی، کاردانی حسابداری (تمام گرایشها)، کاردانی امور بیمه، کاردانی مدیریت بازرگانی، روابط سیاسی، علوم سیاسی، فلسفه، کاردانی امور بانکی، مددکاری اجتماعی، علوم سیاسی (گرایش امنیت ملی)، کاردان فنی برق الکترونیک دریایی، کاردان فنی برق مخابرات دریایی، علوم اسلامی، اقتصاد حمل و نقل، اقتصاد صنعتی، امور دفتری، تربیت مربی عقیدتی سیاسی، کارشناسی تولید سیما، اطلاعات و ضد اطلاعات، علوم حدیث (تمام گرایشها)، حقوق، مهندسی فرماندهی و کنترل هوایی (تمام گرایشها)، معلم فنی برق، تربیت دبیرفنی عمران، علمی- کاربردی مهندسی مخابرات (تمام گرایشها)، مهندسی هوانوردی (ناوبری هوایی)، کاردانی تکنولوژی هستهای، دکتری پیوسته ریاضی، دکتری پیوسته فیزیک، دکتری پیوسته بیوتکنولوژی، علوم و فنون هوانوردی- خلبانی هلکوپتری، مهندسی نگهداری، مهندسی سیستم، مهندسی الکترونیک و مخابرات دریایی، آبادانی و توسعه روستاها، ناوبری و فرماندهی کشتی، اطلاعات نظامی، تفنگداری دریایی، علوم قرآنی- تربیت معلم قرآن مجید، کاردانی علم کاربردی پست، کتابداری، فقه و حقوق حنفی فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، روانشناسی (گرایش صنعتی و سازمانی)، خدمات مسافرتی و جهانگردی، کاردانی اویونیک هواپیما.

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 4)، فیزیک (با ضریب 3) و شیمی (با ضریب 2)

زیرگروه 2

مهندسی پلیمر(تمام گرایشها)، مهندسی شیمی (تمام گرایشها)، مهندسی معدن (تمام گرایشها)، کاردان فنی مواد (تمام گرایشها)، کاربردی طراحی و مهندسی پتروشیمی، کاربردی مهندسی عملیات و صنایع پتروشیمی، کاربردی طراحی و مهندسی پلیمر، کاربردی مهندسی ایمنی و حفاظت، کاربردی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، مهندسی نفت (تمام گرایشها)، مهندسی اکتشاف نفت، شیمی (تمام گرایشها).

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 4)، فیزیک (با ضریب 3) و شیمی (با ضریب 3).

زیرگروه 3

کاردان فنی برق (تمام گرایشها)، کاردان فنی شیمی (تمام گرایشها)، معلم فنی صنایع شیمیایی، کاردان فنی صنایع غذایی، کاردانی ایمنی صنعتی، معلم فنی صنایع چوب، کاردان فنی عمران (تمام گرایشها)، کاردان فنی معدن (استخراج معادن ذغال سنگ)، کاردان فنی مکانیک (تمام گرایشها بهجز گرایش تأسیسات)، الکترونیک هواپیمایی، مخابرات هواپیمایی، معلم فنی مواد (تمام گرایشها)، کاردان صنایع چوب، کاردانی علمی- کاربردی صنایع چوب، کاردانی استخراج معادن غیر ذغال سنگ، کاردانی فنی عملیات پتروشیمی، معلم فنی عمران (تمام گرایشها)، کاردانی علمی- کاربردی صنایع چاپ، کاردانی شیمی مواد پرانرژی.

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: ریاضی (با ضریب 3)، فیزیک (با ضریب 2) و شیمی (با ضریب 2)

ارتباط مستقیم با تیم مشاوره رضا یزدانی و دریافت برنامه ۱۲۰ روزه
09128571006 - 09128576710 - 09128576703
09128571003 - 09128576704 - 09128579893
09128576761 - 09128576763