انتخاب رشته رایگان

امتحان نهایی سوم دبیرستان

ادبیات

دریافت فایل PDF نمونه سوالات به همراه پاسخنامه کامل سوالات ادبیات سال سوم دبیرستان از سال 1386 به همراه پاسخنامه کامل سوالات ادبیات سال سوم دبیرستان ردیف عنوان دریافت فایل 1 سوالات ادبیات سال سوم - دی 86 2 سوالات ادبیات سال سوم - دی 87 3 سوالات ادبیات سال... ادامه

جبر و احتمال

دریافت فایل PDF نمونه سوالات به همراه پاسخنامه کامل سوالات جبر و احتمال سال سوم دبیرستان از سال 1386 به همراه پاسخنامه کامل سوالات جبر و احتمال سال سوم دبیرستان ردیف عنوان دریافت فایل 1 سوالات جبر و احتمال سال سوم - دی 86 2 سوالات جبر و احتمال سال سوم - دی 87 ... ادامه

حسابان

دریافت فایل PDF نمونه سوالات به همراه پاسخنامه کامل سوالات حسابان سال سوم دبیرستان از سال 1386 به همراه پاسخنامه کامل سوالات حسابان سال سوم دبیرستان ردیف عنوان دریافت فایل 1 سوالات حسابان سال سوم - دی 86 2 سوالات حسابان سال سوم - دی 87 3 سوالات حسابان سال سوم -... ادامه

دین و زندگی

دریافت فایل PDF نمونه سوالات به همراه پاسخنامه کامل سوالات دین و زندگی سال سوم دبیرستان از سال 1386 به همراه پاسخنامه کامل سوالات دین و زندگی سال سوم دبیرستان ردیف عنوان دریافت فایل 1 سوالات دین و زندگی سال سوم - دی 86 2 سوالات دین و زندگی سال سوم - دی 87 ... ادامه

ریاضی 3 - تجربی

دریافت فایل PDF نمونه سوالات به همراه پاسخنامه کامل سوالات ریاضی 3 - تجربی سال سوم دبیرستان از سال 1386 به همراه پاسخنامه کامل سوالات ریاضی 3 - تجربی سال سوم دبیرستان ردیف عنوان دریافت فایل 1 سوالات ریاضی 3 - تجربی سال سوم - دی 86 2 سوالات ریاضی 3 - تجربی سال سوم - دی 87 ... ادامه

زبان انگلیسی

دریافت فایل PDF نمونه سوالات به همراه پاسخنامه کامل سوالات انگلیسی سال سوم دبیرستان از سال 1386 به همراه پاسخنامه کامل سوالات انگلیسی سال سوم دبیرستان ردیف عنوان دریافت فایل 1 سوالات انگلیسی سال سوم - دی 86 2 سوالات انگلیسی سال سوم - دی 87 3 سوالات انگلیسی سال... ادامه

زبان فارسی

دریافت فایل PDF نمونه سوالات به همراه پاسخنامه کامل سوالات زبان فارسی سال سوم دبیرستان از سال 1386 به همراه پاسخنامه کامل سوالات زبان فارسی سال سوم دبیرستان ردیف عنوان دریافت فایل 1 سوالات زبان فارسی سال سوم - دی 86 2 سوالات زبان فارسی سال سوم - دی 87 3 سوالات... ادامه

زمین شناسی

دریافت فایل PDF نمونه سوالات به همراه پاسخنامه کامل سوالات زمین شناسی سال سوم دبیرستان از سال 1386 به همراه پاسخنامه کامل سوالات زمین شناسی سال سوم دبیرستان ردیف عنوان دریافت فایل 1 سوالات زمین شناسی سال سوم - دی 86 2 سوالات زمین شناسی سال سوم - دی 87 3 سوالات... ادامه

زیست شناسی

دریافت فایل PDF نمونه سوالات به همراه پاسخنامه کامل سوالات زیست شناسی سال سوم دبیرستان از سال 1386 به همراه پاسخنامه کامل سوالات زیست شناسی سال سوم دبیرستان ردیف عنوان دریافت فایل 1 سوالات زیست شناسی سال سوم - دی 86 2 سوالات زیست شناسی سال سوم - دی 87 3 سوالات... ادامه

شیمی

دریافت فایل PDF نمونه سوالات به همراه پاسخنامه کامل سوالات شیمی سال سوم دبیرستان از سال 1386 به همراه پاسخنامه کامل سوالات شیمی سال سوم دبیرستان ردیف عنوان دریافت فایل 1 سوالات شیمی سال سوم - دی 86 2 سوالات شیمی سال سوم - دی 87 3 سوالات شیمی سال سوم - دی... ادامه