انتخاب رشته رایگان

روش مطالعه دروس

روش مطالعه درس فلسفه - گروه انسانی

فلسفه پيشدانشگاهي فصل اول تا دهم - فلسفه سوم بخش 1 و 2- رشته انساني فلسفه سوم - بخش 1 و 2 -فيلوسوفوس (فيلسوف) يعني دوستدار دانايي واولين باز فيثاغورث خود را فيلسوف ناميد. -از سويديگر سوفيستا يعني دانشمند و اين گروه ادراك انساني را مقياس حقيقت ميدانستند. -قوانين هر علمي مبنايي فلسفي دارد، مثل اصليكنواخت عمل كردن طبيعت كه مبناي علوم... ادامه

روش مطالعه درس زبان کلیه گروه ها

به طور کلیبرای پی بردن به معنی یک واژه برای درک یک جمله یا بلندتر از آن یک پاراگراف و یاحتی طولانی تر از یک پاراگراف یک متن می توان به نکات زیر توجه کرد 1. اگر معنی لغتی را نمی دانیم یک روش این است که بلافاصله بهفرهنگ لغت رجوع کنیم. 2. از طریق ساخت واژه کهقبلا به آن اشاره شده. 3. از طریق واژه مورد نظرآمده. مثال: وقتی می... ادامه

روش مطالعه درس روانشناسی - گروه انسانی

روانشناسی: فصول 1 و 2 - رشته انسانی فصل 1: -موضوع روانشناسی←مطالعه علمی رفتار و فرآیندهای روانی. تفاوت رفتار و فرآیند روانی در این است كه رفتار قابل مشاهده و فرآیند غیرقابلمشاهده (درونی) است. -روانشناسی دارای 5 رویكرد اصلی است:(با دیدن هركدام ازكلید واژهها در صورت تست فورا رویكرد مربوطه را انتخاب میكنیم) 1.رویكرد زیست... ادامه

روش مطالعه درس جغرافی 1

جغرافی پیشدانشگاهی درسهای 1 تا 4 - رشته انسانی داوطلبان عزیز! در درس جغرافیا بهدلیل حجم زیاد مطالب و دشواری یادگیری و یادآوری آنها، خلاصهنویسی دروس بسیار اهمیت دارد. بهنحوی كه توصیه میشود نكات مهم هر درس را در یك ورقه كاغذ یادداشت كرده و هربار علاوه بر خواندن كتاب، مروری هم بر نكات مهم آن داشته باشید. در درس اول، به سیر نحوه برخورد... ادامه

روش مطالعه درس ادبیات اختصاصی - گروه انسانی

آرایههای ادبی:درس 1 تا 12 بخش اول:مقدمات - درس 1:معمولا داوطلبان رشته علومانسانی با اصطلاحات این درس آشنایی دارند ولی برخی از دانشآموزان با تخلص در شعرآشنا نیستند كه باید به آن در این درس پرداخته شود. - درس 2:مطالب راجع به انواع هجاها (كوتاه، بلند و كشیده) از نكات پایهایعروض در شعر فارسی است. پس برای آنكه بعدها با مشكلی مواجه... ادامه

روش مطالعه ادبیات فارسی 2

دروس 1 تا 9 دراین درس ما به فصول یک تا چهار کتاب متون نظم ونثر خواهیم پرداخت و کلیاتی را درمورد روش مطالعهی این کتاب خاطر نشان میکنیم. در نوبتهای بعدی بر آن خواهیم بودکه جزییات بیشتری را مطرح کنیم. در شش فصل اول این کتاب، با سبکهای اساسیادبیات فارسی مواجه هستیم. پس لازم است ابتدا شما تعریف سبک و نکاتی را پیرامون آنبدانید. این مطالب در... ادامه

روش مطالعه فلسفه سوم ، بخش دوم

فلسفه در مطلب پیشین به اجمال به برخی از مهمترین نکات فلسفه اشاره کردیم. دراین نوبت سعی میکنیم طبقهبندی و جزییات بیشتری را ارائه دهیم. -در درس آغاز فلسفه به نقل قولها بهویژه نظرات پروتاگوراسو گرگیاس توجه کنید. -در درس شهید راه حکمت، توجهکنید که ملتوس اولین جرم سقراط را انکار خدایان میداند. در ادامه به جریان سؤالکردن کرفون از سروش... ادامه

روش مطالعه عربی اختصاصی رشته انسانی دروس 1 تا 6

مقدمه: مباحث عربی پیشدانشگاهی در واقعدورهای جامع از تمام آن چیزی است كه در سالهای گذشته آموختهاید. البته نكاتی نیزبر این مباحث افزوده شده كه دارای بیشترین اهمیت هستند. شاید بتوان گفت كه تكیهاصلی طراحان سوال در این كتاب بر این نكات است. درساول: مباحث این درس به نظر ساده میرسند ولی این مباحث ساده اساس كار درترجمه، تحلیل صرفی، تركیب... ادامه

روش مطالعه زبان ( توالی زمان ها )

واژه:clause به معنی بند، عبارت یا پیرو میباشد و به مجموعههاییاز واژهها اطلاق میشود كه دارای یك فاعل و یك فعل باشد وقتی می گوییم: A: I play tennis. و به دو شكلدیده میشود: 1- عبارت مستقل یاindependent clauseمانند جملهی فوق(A )، كه به خودی خودمعنی كاملی را برساند. 2- عبارت وابسته یاdependent clauseكه به خودی خود معنی مستقلی را نرساند.... ادامه

روش مطالعه دروس علوم اجتماعی جامعه شناسی (1)

دانشآموزان عزیز! نوبت قبلی كه در مورد مباحث مهم كتاب سال دوم نوشتیم بیشتر سعی شد تا سرفصل مطالبی كه شما در این كتاب با آن روبهرو هستید مطرح شود و اما اینبار میخواهیم نكات مهمتری را كه معمولا نظر طراحان را به خود جلب میكند بررسی كنیم. در فصل اول كتاب، نقشهای اكتسابی و انتسابی، مراحل پدیدآیی نقش و مثالهایی كه برای هر یك در كتاب آمده، شش... ادامه