انتخاب رشته رایگان

شش دانگ حواس

آشنایی با واژگان و اصطلاحات دانشگاهی

دوره تحصیلی(مقطع تحصیلی) یک دوره کامل تحصیلی که طی آن، دانشجو وارد دانشگاه شده، در یک رشته خاص تحصیل کرده و درنهایت به اخذ یکی از مدارک معتبر (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفهای با دکتری تحصیلی) نایل میشود. دوره( کاردانی) دوره کاردانی (فوق دیپلم)، پایین ترین مقطع تحصیلی آموزش عالی است که به اعطای مدرک بالاتر از دیپلم و پایینتر... ادامه

آشنایی با برخی اصطلاحات مرتبط با دانشگاه

دانشگاه: به تمامی مؤسسات آموزش عالی اعم از آموزشی و پژوهشی، روزانه، شبانه، حضوری، نیمه حضوری، راه دور، دولتی و غیردولتی، متمرکز و نیمهمتمرکز که مدرک رسمی بالاتر از دیپلم متوسطه صادر مینمایند، دانشگاه گفته میشود. دانشکده: دانشکده واحدی از یک دانشگاه است که در رده خاصی از علوم فعالیت دارد. مرکز آموزش عالی (مؤسسه آموزش... ادامه

پذیرفته شدگان آزمون سراسری ۸۸ - گروه انساني

سهمیه ادبیات عربی معارف زبان آمارو ریاضی اقتصاد ادبیات اختصاصی عربی اختصاصی تاریخ و جغرافیا علوم اجتماعی فلسفه و منطق روان شناسی رتبهی کل در سهمیه رتبهی کل در... ادامه

پذیرفته شدگان آزمون سراسری ۸۸ - گروه تجربی

سهمیه ادبیات عربی معارف زبان زمینشناسی ریاضی زیست شناسی فیزیک شیمی رتبهی کل در سهمی رتبهی کل در کشور نمرهی کل رشته/ شهر... ادامه

پذیرفته شدگان آزمون سراسری ۸۸ - گروه ریاضی

سهمیه ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی رتبهی کل در سهمیه رتبهی کل در کشور نمرهی کل رشته/ شهر... ادامه

اهمیت پایه اول و دوم دبیرستان

در برنامهی آزمونهای آزمایشی گزینهی دو شما باید در فاصلهی 27/1/90تا8/2/90یعنی قبل از آزمون مرحلهی 9، علاوهبر مطالعهی قسمتهای پایانی دروس پیشدانشگاهی، دروس سال اول و دوم دبیرستان را جمعبندی کنید. اطلاع از اهمیت دروس سال اول و دوم دبیرستان، قطعاً تأثیر بسیار زیادی در افزایش تمرکز شما برای مطالعهی این مباحث خواهد داشت. در واقع اگر شما بدانید... ادامه

اهمیت پایه سوم دبیرستان

ماجرای کنکور و حواشی مربوط به آن داستان دنبالهداری است که فراوان در موردش گفتهاند و شنیدهاید. شاید بارها با خودتان اندیشیدهاید، کنکور چه ارتباطی با ما که سال سومی هستیم دارد؟ حالا کو تا کنکور؟ وقتش که رسید با جدیت درس خواهیم خواند. شاید عدهای از شما بیشتر از حد معمول دنبال موضوع کنکور بودهاید و شنیده باشید که نمرات کتبی امتحان نهایی سال سوم،... ادامه

تعداد سؤالات و اهمیت پایه

اطلاع از اهمیت دروس پایه در کنکور سراسری (به عنوان هدف اصلی دوره دبیرستان) قطعاً سبب جدیت بیشتر شما دانش آموزان در سالهای پایه خواهد شد. به همین دلیل در این بخش به بررسی حجم دروس پایه و تعداد سؤالات کنکور که از دروس پایه مطرح میشود میپردازیم. مقایسه تعداد صفحات دروس عمومی داوطلبان کنکور سراسری پایهتحصیلی تعداد... ادامه

توزیع سؤال های کنکور سراسری - رشته انسانی

در دو شمارهی قبل، توزیع سؤالات کنکور سراسری سالهای گذشته در مباحث و درسهای گروههای ریاضی و تجربی را مورد بررسی قرار دادیم. در این شماره (قسمت پایانی)، سؤالات گروه انسانی در کنکورهای سراسری سالهای قبل را آوردهایم، همانطور که قبلاً توضیح دادیم این آمار و ارقام فقط یک راهنما است و نباید آنها را به عنوان تعداد سؤال قطعی (که در سالهای آینده هم تکرار... ادامه

توزیع سؤال های کنکور سراسری - رشته تجربي

از هر مبحث در کنکورهای سراسری سال های گذشته ، چند سوال طرح شده است؟ درمبحث قبل نحوهی توزیع سؤالات کنکورهای سراسری در سرفصل مباحث گروه ریاضی را مورد بررسی قرار دادیم. در این شماره به بررسی این توزیع در گروه تجربی میپردازیم. یادتان باشد که این توزیع لزوماً در کنکور 90 تکرار نمیشود اما توجه به این اعداد میتواند راهنمای خوبی برای تشخیص مباحث... ادامه