انتخاب رشته رایگان

شش دانگ حواس

توزیع سؤال های کنکور سراسری - رشته ریاضی

برنامهریزی در سال کنکور یکی از مهمترین و اساسیترین رکنهای موفقیت محسوب میشود اما توجه به برخی آمار و ارقام میتواند تغییرها و تفاوتهایی در نوع و روند برنامهریزی ایجاد کند.یکی از آمار و ارقام مهم توزیع سؤالهای کنکور سراسری بین مباحث در سالهای گذشته است. در واقع اینکه از کدام مباحث سؤال بیشتری مطرح شده و کدام مبحث بیشتر مورد توجه طراحان سؤال... ادامه

زیرگروه‌های آزمایشی علوم انسانی (گروه آزمایشی 3)

زیرگروههای آزمایشی مجموعه رشتههایی که دروس امتحانی آنها دارای ضرایب یکسان میباشند زیر گروه 1 زبان و ادبیات فارسی، دبیری زبان و ادبیات فارسی، الهیات و معارف اسلامی، دبیری الهیات و معارف اسلامی، کارشناسی تربیت مربی عقیدتی سیاسی، زبان و ادبیات عرب، دبیر زبان و ادبیات عرب، دبیری علوم... ادامه

زیرگروه‌های آزمایشی علوم تجربی (گروه آزمایشی 2)

زیرگروههای آزمایشی مجموعه رشتههایی که دروس امتحانی آنها دارای ضرایب یکسان میباشند زیر گروه 1 پزشکی، داندانپزشکی، دامپزشکی، کار درمانی، بینایی سنجی، فیزیوتراپی، مامایی، پرستاری، گفتار درمانی، شنوایی شناسی، تغذیه، اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)، تکنولوژی پرتو... ادامه

ضرایب، رشته‌ها و زیر‌گروه‌های آزمایشی علوم تجربي

گروه علوم تجربی (گروه آزمایشی 2) یکی از اصول مهم برنامهریزی درسی رعایت تعادل مطالعه در هفته است که به معنی مطالعهی تمامی دروس به میزان اهمیت و نقاط ضعف و قوت داوطلب است. اهمیت دروس در واقع همان ضرایب دروس است. یعنی درسی که دارای ضریب بالاتری است باید بیشتر مطالعه شود. البته حتماً باید به نقاط ضعف و قوت هم توجه کرد. در این شماره... ادامه

ضرایب، رشته‌ها ی علوم ریاضی و فنی

ضرایب، رشتهها و زیرگروههای آزمایشی رشتهی علوم ریاضی و فنی (گروه آزمایشی 1) تعادل در مطالعهی هفتگی که به معنی توجه به اهمیت دروس و میزان آمادگی علمی هر داوطلب دارد، از مهمترین اصول برنامهریزی هفتگی است. شما باید متناسب با رشتهی دلخواه خود، ساعت درسی مطلوب هر درس را متناسب با ضرایب زیرگروه مربوط تنظیم و سپس براساس میزان آمادگی علمی خود، آنها... ادامه

ضرایب، رشته‌ها و زیر‌گروه‌های آزمایشی علوم انساني

گروه علوم انسانی (گروه آزمایشی 3) یکی از اصول مهم برنامهریزی درسی رعایت تعادل مطالعه در هفته است که به معنی مطالعهی تمامی دروس به میزان اهمیت و نقاط ضعف و قوت داوطلب است. اهمیت دروس در واقع همان ضرایب دروس است. یعنی درسی که دارای ضریب بالاتری است باید بیشتر مطالعه شود. البته حتماً باید به نقاط ضعف و قوت هم توجه کرد. در این شماره جدول ضریب و... ادامه