انتخاب رشته رایگان

رشته های پزشکی

تست

تستست ... ادامه

هوشبری

هدف و ماهیت: دوره كاردانیهوشبری یكی از دورههای آموزش عالی (از شاخههایپیراپزشكی) است و هدف آن تربیت نیروی انسانی كارآمدی استكه هر 1 یا 2 نفر از آنها بتوانند به عنوان دستیار یكمتخصص بیهوشی زیر نظر وی در یك بخش اتاق عمل انجام وظیفهنمایند. فارغالتحصیلان هوشبری توانایی شناسایی دستگاه های اندازه گیریگازهای خون و سایر وسایل مربوط به رشته بیهوشی... ادامه

مدارک پزشکی

دانشآموز عزیز ، رشته مدارك پزشكی از رشتههای تازه تاسیس دانشگاههای ایراناست. خلاصه و مفید كار این رشته ایجاد توانائی در دانشجویانی است كه میخواهندمدارك پزشكی بیمارستانها، مركز بهداشتی درمانی و مراكز بهداشتی جهان را به منظوراستفاده در امور پژوهشی و آموزشی بصورت علمی نگهداری كنند به عنوان مثال در نگهداریمدارك پزشكی از بیماران و سانحه... ادامه

مامایی

هدف وماهیت در هر تیك تاك ساعت، نوزاد یا نوزادانی درگوشه و كنار دنیا متولد میشوند.حادثهای كه كثرتو قدمت آن باعث شده است تا عظمت این بزرگترین معجزه خلقتاز چشم ها پنهان بماند. آری! تولد بزرگترین ، باشكوهترینو بحرانیترین لحظه زندگی و قدیمیترین تجربه بشری است ودر میان مشاغل نیز مامایی( در شكل سنتی آن) یكی ازقدیمیترین مشاغل است. زیرا از قدیم،... ادامه

گفتار درمانی

هدف وماهیت میخواهد حرف بزند. میخواهد به یاری جادوی كلام با آشنا و غریبه ارتباطبرقرار كند تا آنچه میداند بگوید و آنچه نمیداند بپرسد. میخواهد وقتی شاد است، وقتی غمگین است، وقتی شور و نشاطدلش را روشن كرده و زمانی كه اندوه به قلبش پا گذاشته است،احساسش را به آرامی و بدون دغدغه با دیگران در میان گذارد،اما نمیتواند. چرا ؟دلیل سكوتش چیست؟ سكوتی كه... ادامه

کاردانی تکنولوژی پزشکی هسته ای

امروزه با توجه به ابعاد گسترده علم پزشكي ، عم پزشكي هسته اي در امر تشخيص و درمان بيماريها ارز ش والايي را كسب كرده است و به دليل اهميتي كه استفاده از اشعه يونيزان و راديو داروها در امر تشخيص و درمان و تحقيق بيماريها دارد ، نياز بهتربيت افرادي كه آشنا به كاربرد اين علم و استفاده از آن در علم پزشكي باشند ، ازاهميت خاصي برخوردار است. بدين... ادامه

کار درمانی

هدف هدف ،بررسی و ارزیابی تواناییها و ناتوانیها و درمان و آموزشمعلولین است ، از طریق شركت دادن فعال آن ها در استفاده ازوسایل و فعالیتهای انتخابی كه توسط كار درمان به منظوردرمان و جلوگیری از پیشرفت معلولیت ارائه میگردد. كمكبه معلولین، برای رسیدن به حد توانایی ممكن در جهت نیل بهاستقلال در كارهای روزمره و فعالیتهای اجتماعی و همچنینآمادگی برای... ادامه

فیزیو تراپی

هدف و ماهیت رشتهفیزیوتراپی یكی از رشتههای توانبخشی است و در آندانشجویان میآموزند كه چگونه با استفاده از عوامل فیزیكیمانند نور، الكتریسیته، گرما ، سرما و صوت و یا عواملمكانیكی فیزیكی مثل تمرینات و تكنیكهای ورزشی، بیمارانیرا كه دچار صدمات مختلف شدهاند، تحت درمان قراردهند. فیزیوتراپی، هم در بعد پیشگیری و هم درمان،نقش بسیار زیادی دارد. چون برای... ادامه

فوریت های پزشکی

موقعيتهاي جغرافيائي و آسيبهاي طبيعي و شهري روستائي گواه خوبي است بر ضرورت تأسيس اين رشته كه كارشناسانش ميتوانند در ارائه خدمات امداد و كمكهاي اوليه به بيماران و مصدومان حوادث مختلف تا رسيدن به مراكز درماني كمك كنند. تقريبا درهر خانوادهاي دانستههاي اين رشته ضرورت دارد.چون اين رشته براي اولين بار در كشورتأسيس ميشود ميتواند از بازار كار خوبي... ادامه

علوم آزمایشگاهی

وظیفه اصلی رشته علوم آزمایشگاهی شناخت عللایجاد بیماریهای مختلف و عوامل ایجاد كننده آنها میباشد. ابزاری كه در تشخیص و درمان بیماریهای مختلف بكار میرودتحت عنوان پاراكلینیك میباشد كه میتوان به رشتههایی ازقبیل رادیولوژی، رشتههای توان بخشی و پرستاری اشارهكرد. در این رشته میتوان به نكتهمهمّی اشاره كرد و آن آزمایشگاههای مجهز است كه طیسالهای... ادامه