انتخاب رشته رایگان

علوم پایه

میکروبیولوژی «ژنتیک»

وقتی که از پشت میکروسکوپ به یک قطرهآب، یک بگ درخت و یک مشت خاک می نگری دنیای عجیب و خارقالعاده میکروارگانیسم ها در مقابل دیدگانت گشوده می شود. دنیای موجودات حیرت انگیز که توانایی آنها در هیچ موجوددیگری حتی انسان به چشم نمی خورد. به راستی چه موجودی می تواند در قدرت رشد باباکتری برابری کند؟ باکتری که شاید یک میلیونیم گرم(میکروگرم) نیز وزن... ادامه

علوم و صنایع غذایی

هدف وقتی صحبت از صنایع غذایی می شود، رشته هایتغذیه، مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی، مهندسی کشاورزیگرایش علوم و صنایع غذایی و نهایتاً رشته علوم و صنایعغذایی به ذهن خطور می کند، در این میان رشته علوم و صنایعغذایی که به کنترل کیفیت و بهداشت مواد غذایی می پردازد،نقش مهمی در حفظ سلامت جامعه دارد. در هر کارخانه ای هدف،تولید بهترین محصول است.... ادامه

علوم دامی

مجموعه علوم دامی در برگیرنده تخصص های متنوعیاست كه این تخصص ها در سطوح مختلف با توجه به نیاز از دوجنبه موضوعی و كاربردی قابل طرح و بررسی است. از جنبهموضوعی عناوین تخصصی تغذیه دام ، اصلاح نژاد ، فیزیولوژی ،اقتصاد دامپروری ، فرآورده های دامی … از مهمترین تخصصهایی است كه در سطوح عالی دامپروری مطرح بوده و از جنبهكاربردی نیز پرورش گاو و... ادامه

علوم تغذیه

هدف و ماهیت علم تغذیه مجموعه وسیعی از اطلاعات ودانش بشری است كه به ارتباط بین غذا و سلامتی موجود زندهمیپردازد و با عواملی مانند بیولوژی، بیوشیمی، علومرفتاری، علوم اجتماعی و بهداشت ارتباطدارد. بهعبارت دیگر علم تغذیه یك علم چند بعدی است و به همین دلیلدانشجوی این رشته باید اطلاعات جامع و گستردهای در زمینهبیوشیمی، بیولوژی، جامعهشناسی ، روان... ادامه

علوم تشریحی

به منظور تامين نيروي انساني متعهد در رشته علوم تشريحي و دستيابي به راههاي تحقيقو تتبع در علوم وابسته به آن براي نيل به خود كفايي و در نتيجه حفظ و ارتقا سطح علمنظام جمهوري اسلامي دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته ) رشته علوم تشريحي با مشخصات زيرارائه مي گردد: -1تعريف و هدف كارشناسي ارشد علوم تشريحي (ناپيوسته ) بهدوره اي اطلاق مي شود كه... ادامه

شیمی

هدف و ماهیت شیمی علم اتمها، پیوندها و مولكولهاست. دانشی كه میتواند خواص ماده، چگونگی تغییرات و شیوه تولیدآنها را از هسته اتم گرفته تا كهكشانها بررسی كند و رشتهشیمی، رشتهای است كه به پرورش متخصصانی میپردازد كه بامطالعه و تحقیق و آزمایش، به ابداع و نوآوری پرداخته و یافرآوردههای شیمیایی را كنترل میكنند. رشتهشیمی دارای دو بخش علم شیمی و صنایع... ادامه

زیست شناسی

هدف اين رشته تربيت کارشناسان متعهد ومتخصصى است که از مفاهيم کلى و اساسى زیست شناسی آگاهىکافى داشته جنبه هاى نظرى و کاربردى اين علم را باگذرانيدن واحدهاى نظرى و کاربردى بشناسند و نيازهاى مراکزآموزشى و پژوهشي، توليدى و خدماتى را در زمينه هاى مذکورمرتفع سازند. برنامه هاىآموزشى دوره هاى کارشناسى زیست شناسی به صورت زير برنامهريزى... ادامه

زمین شناسی

هدف شناخت پدیده های مختلف زمین، هدف اصلی اینرشته است. اما در كشور ما به لحاظ فراوانی منابعطبیعی و وجود ذخائر با ارزش در اعماق زمین، دانش زمینشناسی از نظر علمی و اقتصادی دارای ارزش های ویژه ای است ونقش موثری را در زمینه شناخت منابع معدنی، اكتشاف و بهرهبرداری از آنها و به طور اخص منابع نفتی دارد. بطور كلی هدف از این رشته تربیت نیروهایمتخصصی... ادامه

رفاه اجتماعی

رفاه اجتماعي كه زماني يك بحث فرعي و حاشيه اي بود امروزه به جايگاهي رسيده كه يكرشته دانشگاهي شده است. -1 هدف دوره رفاه اجتماعي شامل مجموعه اقداماتي درسطوح اجرايي از سياستگذاري تا ارائه خدمات است كه در هر يك از بخشهاي دولتي ، خصوصي، خانواده و خيريه با هدف كاهش ، رفع ، كنترل يا پيشگيري از مشكلات اجتماعي صورت ميگيرد. منظور از مشكل... ادامه

خاک شناسی

خاک، خاستگاه هستي و ميراث بشر براي آيندگان است. رشته خاک شناسي يا علم خاک يکي ازرشته هاي پراهميت و پرجاذبه در مجموعه رشته هاي مختلف کشاورزي است. از آن جا که احتياجات بشر با تمام تنوع و گوناگوني هايش همه از خاک تأمين مي شود، بقاي اين موهبت الهي به روشهاي بهره برداري از آن وابسته است. استفاده مطلوب و پايدار از خاک درشرايطي امکان پذير خواهد بود که... ادامه