انتخاب رشته رایگان

علوم پایه

فیزیک

هدف فیزیك علم زندگی و اصلا علمحیات است . هر چیزی كه در اطراف خویش میبینیم به فیزیكربط پیدا میكند. همچنین پاسخ به بسیاری از سوالهایی را كههمیشه ذهن بشر به آن مشغول بوده است به وسیله علم فیزیكمیتوان داد. مثل این كه دنیا چگونه بوجود آمده است؟ از چهتشكیل شده و كوچكترین جزء آن چیست؟ در كل میتوان گفتكه جهان در بزرگترین مقیاس تا ریزترین مقیاس در... ادامه

علوم کامپیوتر

هدف پيشرفتسريع علم كامپيوتر و گسترش روزافزون كاربرد آن در تحقيقاتعلمي، صنايع، اقتصاد پزشكي و غيره ، ضرورت دستيابي و بهرهبرداري هر چه بيشتر از اين علم را آشكار مي سازد. ايجادچنين دوره اي در جهت پي ريزي علوم كامپيوتر و گسترش آن درجهت خودكفايي علمي و تكنولوژيكي كاملاً ضروري و موثر ميباشد. ذكر اين نكته ضروري است كه در رشته علومكامپيوتر بيشتر... ادامه

ریاضی

هدف رياضيات علم نظماست و موضوع آن يافتن، توصيف و درك نظمي است كه دروضعيتهاي ظاهرا پيچيده نهفته است و ابزارهاي اصولي اينعلم، مفاهيمي هستند كه ما را قادر ميسازند تا اين نظم راتوصيف كنيم. علم رياضي، قانونمند كردنتجربيات طبيعي است كه در گياهان و بقيه مخلوقات مشاهدهميكنيم . علوم رياضيات اين تجربيات را دستهبندي وقانونمند كرده و همچنين توسعه... ادامه

آمار

هدف هدف تربیت افرادی است كه بتوانند: الف ) به عنوان كارشناس آمار در سازمانها و ادارات به تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری بپردازند. ب ) تمام درسهای آمار و احتمال را در مدارس تدریس نمایند. ج ) تحصیلات خود را در سطح كارشناسی ارشد و دكترا ادامه بدهند. فارغالتحصیلان میتوانند الف ) در مسایل ساده آماری به منظور رفع نیاز موسسات صنعتی،... ادامه